Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid
Deze site wordt beheerd en onderhouden door de entiteit Nobian Holding B.V. waarnaar wordt verwezen in het gedeelte "Website-eigenaar" van deze website (hierna "Nobian" of "wij"). Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of kwalificatie. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn als u bestellingen plaatst via de website.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video, html-code en knoppen (hierna "Informatie" genoemd) eigendom van Nobian en / of haar groepsmaatschappijen. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken van Nobian en / of haar groepsmaatschappijen.

Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het impliciet, uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of recht op enig auteursrecht, patent, handelsmerk of ander eigendomsbelang van Nobian of een derde partij.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze site is gratis en alleen voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en Nobian. Deze site en de informatie worden geleverd "zoals ze zijn" en Nobian geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot deze site of enige site of service die via deze site toegankelijk is. Nobian wijst uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Nobian is in geen geval aansprakelijk jegens een partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolgschade of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens) zonder rekening te houden met de vorm van actie en hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze site, enige informatie op of waartoe toegang wordt verkregen via deze site of enige site-service die is gekoppeld aan, of kopiëren, weergeven, of gebruik daarvan.

Financiële informatie
Deze website kan financiële informatie bevatten. Deze financiële informatie, inclusief maar niet beperkt tot aandelenkoersen, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Nobian is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek aan continue nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke financiële informatie. De publicatie van financiële informatie, inclusief maar niet beperkt tot jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze website is geen officiële publicatie en is niet bindend.

Deze website en de Informatie vormen op geen enkele manier een uitnodiging of aanbod om te investeren in effecten van Nobian, met inbegrip van maar niet beperkt tot elk type eigen- of schuldinstrument. Bezoekers van deze website mogen hun beslissing om te investeren of te handelen in de effecten van Nobian niet baseren op deze website of de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Toekomstige ontwikkelingen en toekomstige resultaten kunnen substantieel afwijken van opvattingen, meningen of verwachtingen die op deze website of in de op deze website gepubliceerde Informatie kunnen worden geuit.

Informatie van derden
De informatie afkomstig van derden vormt een uiting van de persoonlijke mening van die derden. Nobian is niet verantwoordelijk en zal niet aansprakelijk zijn voor dergelijke informatie. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Nobian worden beheerd. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere services of sites en Nobian neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of services. Een link naar een andere site of service is geen goedkeuring van die site of service. Elk gebruik dat u maakt van dergelijke informatie die op deze site wordt verstrekt, of een site of dienst waarnaar door deze site wordt gelinkt, is op eigen risico.

Vertrouwelijkheid en ongeautoriseerde ideeën
U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u de informatie op deze site niet zult openen of gebruiken in strijd met dergelijke wetten. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt alle informatie die u via deze site verstrekt, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. U verklaart dat u het rechtmatige recht heeft om dergelijke informatie in te dienen en gaat ermee akkoord dat u geen informatie zult verstrekken tenzij u hier wettelijk toe gerechtigd bent. Vanwege het open karakter van internet raden we u aan geen informatie in te dienen die u als vertrouwelijk beschouwt.

Nobian accepteert geen ongeautoriseerde inzendingen van ideeën buiten de gevestigde zakelijke relaties. Om de belangen van onze huidige klanten en onszelf te beschermen, moeten we de kwestie van dergelijke opmerkingen met grote zorg behandelen. Belangrijk is dat Nobian zonder een duidelijke zakelijke relatie dergelijke inzendingen niet vertrouwelijk kan en zal behandelen. Dien daarom via deze website geen ongeautoriseerde ideeën in aan Nobian. Alle ideeën die aan Nobian worden bekendgemaakt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie zijn niet vertrouwelijk en Nobian heeft daarom het recht om deze of soortgelijke ideeën volledig te ontwikkelen, te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren zonder u te vergoeden of verantwoording af te leggen aan u. Als een beoordeling echter naar het eigen goeddunken van Nobian noodzakelijk is, zal dit met dien verstande zijn dat Nobian geen verplichting op zich neemt om de vertrouwelijkheid van uw idee te beschermen of u te compenseren voor de openbaarmaking of het gebruik ervan. Door een idee of andere gedetailleerde inzending in te dienen bij Nobian via deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van dit vermelde beleid.

Scheidbaarheid
Indien deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de partijen aan het overige gebonden. Partijen zullen het nietige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolg hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van dat nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat een vertaling van deze gebruiksvoorwaarden afwijkt van de originele Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetten van het land waarin Nobian is gevestigd. Alle geschillen die ontstaan ​​in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het voornoemde land.