Nobian eerste ondertekenaar Inspanningsovereenkomst maatwerkafspraken

21 november 2023

Nobian heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in het extra en sneller verminderen van CO₂-uitstoot door een Inspanningsovereenkomst met het kabinet te tekenen. Het is de eerste keer dat de overheid een dergelijke overeenkomst (Joint Letter of Intent) in het kader van de maatwerkaanpak sluit. In deze overeenkomst leggen overheid, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters hun CO₂-uitstoot extra en sneller verminderen, bovenop het Klimaatakkoord. 

Nobian produceert en verwerkt zout dat nodig is voor essentiële producten voor alledaags gebruik zoals textiel, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen. Maar ook voor producten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals isolatiemateriaal, batterijen, elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. Nobian streeft ernaar een van de duurzaamste chemiebedrijven in de EU te worden en te blijven. 


Versnellen klimaatdoelstellingen

Het demissionair kabinet en Nobian ondertekenden eind vorig jaar al een intentieverklaring (Expression of Principles) waarin de plannen voor verduurzaming werden opgenomen. Met deze plannen kan Nobian haar klimaatdoelstellingen met 10 jaar versnellen, waardoor het bedrijf al in 2030 vrijwel geen CO₂ meer zal uitstoten. Dat is een reductie van ruim 0,5 Mton CO₂ per jaar, waarvan het overgrote deel additioneel is ten opzichte van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarnaast reduceert het bedrijf zijn stikstofemissie nagenoeg geheel.

Michael Koenig, CEO Nobian: “Nobian is een onmisbare schakel aan het begin van veel belangrijke industriële productieketens van essentiële basis- en halfproducten in Nederland. Met deze afspraken willen wij onze ambitie richting duurzame zoutwinning en de daarop gebaseerde industriële en chemische productie met tien jaar versnellen. Dit past bij onze duurzaamheidsagenda en ons streven om CO₂-neutraal te worden. Daarnaast vragen onze klanten meer en meer naar duurzamere grondstoffen, om zelf ook duurzamer te kunnen produceren.” 

 

Significante besparingen CO₂-uitstoot, gasverbruik en stikstofuitstoot 

De grote projecten die Nobian binnen de maatwerkafspraken wil uitvoeren, zorgen naast CO₂-reductie, ook voor forse vermindering van de stikstofuitstoot en het aardgasverbruik. Nobian’s jaarlijkse emissie van stikstof zal worden teruggedrongen tot vrijwel nul in 2030. De gasreductie staat gelijk aan meer dan 1% van het totale gasverbruik in Nederland. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 250.000 huishoudens; vergelijkbaar met de stad Den Haag. Ook creëert Nobian door energiebesparing ruimte op het stroomnet in Rotterdam (vergelijkbaar met elektriciteitsverbruik van 50.000 huishoudens) en de mogelijkheid om elektriciteit flexibeler in te zetten, wat helpt om het elektriciteitsnet te balanceren en netcongestie te verminderen. Daarnaast is een project gericht op de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, dat van cruciaal belang is voor de energietransitie, onderdeel van de Inspanningsovereenkomst.

 
Marco Waas, Chief Technology and Sustainability Officer bij Nobian: “Met de maatwerkafspraken zetten Nobian en het kabinet gezamenlijk in op het versnellen van de verduurzaming van onze productieprocessen. Naast het terugdringen van het gebruik van aardgas en stikstofuitstoot, zijn er ook nog andere positieve effecten, zoals het mogelijk maken van grootschalige energieopslag en een efficiënter zoetwaterverbruik. Met de Inspanningsovereenkomst zetten we een belangrijke volgende stap in de verduurzaming en de versterking van de positie van de Nederlandse industrie en aan de strategische onafhankelijkheid van Nederland.” 

Inzet

Om deze verduurzamingsprojecten te versnellen en (financieel) haalbaar te maken, heeft Nobian bovenop haar eigen investeringen financiële steun van de overheid nodig. Dit gaat naar schatting om een bedrag tussen de 190 en 290 miljoen euro. De exacte investeringsbedragen worden bepaald bij de bindende maatwerkafspraken, die naar verwachting begin volgend jaar worden gemaakt, en zijn onder andere afhankelijk van materiaal- en energieprijzen. Ook wordt samen met de provincies en omgevingsdiensten gekeken hoe de vergunningstrajecten zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Tot slot wordt samen met netbeheerders geïnventariseerd wat er nodig is ten aanzien van de benodigde energie-infrastructuur.  


Positief advies

De onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie heeft getoetst of de plannen ambitieus en haalbaar zijn, of de projectplannen financieel en operationeel robuust zijn en of de gestelde doelen hiermee kunnen worden gehaald. De voorgestelde projecten zijn positief beoordeeld en de aanbevelingen voor verbetering zijn al verwerkt in de vandaag getekende overeenkomst. Hierbij zijn naast EZK en I&W ook de provincies Groningen, Zuid-Holland en Overijssel inhoudelijk betrokken. Het advies is samen met de JLoI openbaar gemaakt. De vervolgstap is nu het komen tot de bindende maatwerkafspraken.

Foto: © EZK

Nobian eerste ondertekenaar Inspanningsovereenkomst maatwerkafspraken