Zeer beperkte bodemdaling door zoutwinning

Nobian blijft voortdurend werken om de veiligheid­­ en duurzaamheid van onze zoutwinningsactiviteiten en de kennis van de ondergrond verder te verbeteren. Dat is een proces dat nooit af is, nieuwe inzichten worden direct toegepast. 

Bodemdaling scenario’s Heiligerlee en Zuidwending

De zoutcavernes in de bestaande winningsgebieden, Heiligerlee en Zuidwending, zullen binnen enkele decennia uit gebruik worden genomen. Om die reden vindt Nobian het belangrijk langere termijn effecten voor de mogelijke bodemdaling door zoutwinning inzichtelijk te maken. Zoals hieronder wordt uitgelegd zal deze bodemdaling naar verwachting zeer beperkt zijn. 

Omdat zout uit zeer stevige en stabiele rotslagen wordt gewonnen, veroorzaakt de winning ervan slechts in zeer beperkte mate bodemdaling. Tot op heden (laatste metingen uit 2020) was de bodemdaling als gevolg van zoutwinning in Heiligerlee tot maximaal 18 centimeter en in Zuidwending tot 6,8 centimeter, in beide gevallen uitgestrekt over een groot gebied tijdens een periode van ruim 65 jaar (de periode waarin Nobian al actief is in het gebied). Per 100 meter betreft dit een gemiddelde graduele daling van ongeveer 5 mm en 2 mm na deze 65 jaar. De gegevens van deze metingen zijn publiekelijk beschikbaar via NLOG.

De bodemdaling wordt elke vijf jaar gemeten door een extern landmeetkundig bedrijf. Deze metingen worden al sinds 1969 in Heiligerlee en Zuidwending uitgevoerd. De resultaten van deze metingen worden gedeeld met SodM en TNO.

Heiligerlee

Op basis van de huidige inzichten heeft Nobian een aantal scenario’s uitgewerkt voor Heiligerlee. Daaruit blijkt dat tot 2050 een maximale totale bodemdaling van 36 cm is te verwachten door zoutwinning, over een totale periode van bijna 100 jaar. In de volgende 100 jaar daarna, vertraagt dit proces verder, met een mogelijke uiteindelijke daling van tussen de 45 cm en 83 cm op het diepste punt van de bodemdalingskom, over een totale periode van zo’n 200 jaar. De bodemdaling verloopt over een groot gebied, met een straal van zo’n 3,5 kilometer. Zo ontstaat er dan over twee eeuwen een gemiddelde graduele daling van ruim 1 cm per 100 meter in 2050 en ruim 2 centimeter per 100 meter in 2150. Dit leidt niet tot schade aan huizen en infrastructuur.

Zuidwending

Op dit moment worden de lange termijn verwachtingen voor Zuidwending verder uitgewerkt, de resultaten worden eind april ’22 verwacht. Op basis van huidige inzichten blijkt dat tot 2050 een maximale bodemdaling door zoutwinning van 16 centimeter te verwachten is, op het diepste punt in de bodemdalingskom. Dit komt neer op een gemiddeld gradueel verloop van ruim 0,6 centimeter per 100 meter. 

Nauwkeurigheid

De mate van nauwkeurigheid in de scenario’s is afhankelijk van de wijze van afsluiting en hoe de effecten daarvan worden berekend. Op verzoek van SodM is tevens een scenario meegenomen waarbij de cavernes niet afgesloten worden. Gezien het onrealistische karakter van dit scenario zal het verder geen rol spelen in de inzet voor het veilig afsluiten van cavernes of bij de ontwikkeling van nieuwe winningsplannen.

Huidige winningsplannen

De huidige winningsplannen voorzien niet in uitgebreide bodemdalingsscenario’s na de levensduur en afsluiting van bestaande cavernes, omdat dit bij het vaststellen van de deze winningsplannen geen vereiste was. Vanuit het oogpunt van verantwoorde zoutwinning vindt Nobian het relevant deze effecten toch in kaart te brengen en informatie daarover te delen. 

De scenario’s zijn daarom met name van toepassing op eventuele verlenging van winningsplannen, of bij het aanvragen van nieuwe winningsplannen. Om die reden zullen de scenario’s worden toegelicht en besproken met de omgeving, lokale overheden en waterschappen. Tevens zijn de scenario’s gedeeld met SodM. 

Zeer beperkte bodemdaling door zoutwinning 

Zoutwinning leidt over lange periodes tot een erg geleidelijke en geringe bodemdaling. Op basis van metingen is gebleken dat de daadwerkelijke bodemdaling in Heiligerlee geringer is dan aanvankelijk was ingeschat en in Zuidwending gelijk aan de inschatting is, zoals aangegeven in het winningsplan (zie boven). 

In januari 2022 hield Nobian een tweetal informatiesessies waarin in meer detail is ingegaan op de gehele levenscyclus van zoutcaverne, inclusief de beperkte bodemdaling. Voor meer informatie zie hier.

De mate van bodemdaling na afsluiting van een caverne en tijdens de nazorgfase is van geringere aard dan tijdens de productiefase. Hoe dit proces zal verlopen, is mede afhankelijk van de wijze van afsluiting. Nobian laat momenteel verdere gedetailleerde onderzoeken uitvoeren door externe experts om dit verder in kaart te brengen. 

Informatie

Nobian houdt met regelmaat informatiebijeenkomsten voor bewoners en omwonenden. Nobian zal in een volgende bijeenkomst uitgebreider ingaan op mogelijk vragen en de voorgenomen maatregelen verder toelichten. 

 Voor meer informatie, neem contact op via deze pagina