Advies Commissie m.e.r. voorgenomen zoutwinning Haaksbergen

Milieueffectrapportage 

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, het ministerie van EZK over de inhoud van deze milieueffectrapporten. 

Nobian heeft voor het project in Haaksbergen een milieueffectrapport opgesteld. Dit rapport is onderdeel van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het project in Haaksbergen. Het rapport en de publiekssamenvatting treft u hier: 

Voorinzage MER project Haaksbergen (nobian.com)

Het milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van de voorgenomen zoutwinning in beeld, voordat de vergunningverlener een besluit neemt over het project.

Daarnaast gaat het milieueffectrapport in op de effecten op de leefomgeving, zoals de waterhuishouding en bijvoorbeeld bodemdaling, alsook de onderzochte alternatieven en mogelijke gevolgen voor het landschap, natuur en cultuurhistorie. Risicobeheersing en effect op de bodem vormt tevens een belangrijk aandachtspunt.

Advies m.e.r. over milieueffectrapport voorgenomen zoutwinning Haaksbergen

In het ‘advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport’ van de Commissie m.e.r. van maart 2021 heeft de commissie de aandachtspunten en voorwaarden voor de m.e.r. uiteen gezet. Het advies treft u hier: a3527rd.pdf (commissiemer.nl).

Nobian heeft deze aandachtspunten en voorwaarden meegenomen in het milieueffectrapport voor de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen. 

Op 20 april 2023 publiceerde de Commissie m.e.r. het advies over de milieueffectrapportage van Nobian voor de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen. Adviezen - Commissiemer.nl

In dit advies bevestigt de commissie m.e.r. de door Nobian onderzochte en beschreven milieueffecten en geeft aan dat dit op grondige wijze is gedaan.

Omvang zoutwinning: 8 cavernes

Helaas schrijft de Commissie m.e.r. in haar advies dat er onduidelijkheid zou zijn over de omvang van de zoutwinning. Dit is onjuist. De door Nobian aangevraagde omgevingsvergunning betreft de ontwikkeling van 8 voorgenomen zoutwinlocaties in Haaksbergen. 

Het feit dat Nobian een optie met 36 locaties heeft bestudeerd, had slechts tot doel om inzichtelijk te maken wat de eventuele gevolgen voor de ondergrond en de daarmee samenhangende bodemdalingseffecten zouden zijn op langere termijn, indien er later meer cavernes dan nu het plan is, aangevraagd zouden worden. 

Er zijn geen concrete plannen voor de ontwikkeling van meer cavernes dan de aangevraagde 8. Mocht dit ooit aan de orde komen, dan zal er sprake zijn van een nieuw traject, nieuwe vergunningsaanvragen, nieuwe milieueffectrapportages, en zal ook de omgeving worden betrokken voordat er plannen worden gemaakt. In die zin klopt de constatering van de commissie m.e.r dan ook, dat hierover in de milieueffectrapportage geen extra informatie staat. Dat kan immers pas als al deze stappen zijn doorlopen. 

Nobian heeft dit ook als zodanig ook gedeeld met de Commissie m.e.r. Door te benadrukken dat er 36 mogelijke zoutwinlocaties zijn, wordt een onjuist beeld en mogelijk onterechte zorgen gecreëerd. Ook gaat de Commissie m.e.r hiermee voorbij aan het belang van de participatie die nog moet plaatsvinden, voordat hiertoe kan worden besloten. 

Overig

Overige punten uit het advies, met name met betrekking tot stikstofdepositie, zal Nobian overnemen in het MER. Ten tijde van het indienen van het MER was stikstofdepositie in de aanlegfase geen onderdeel van de beoordeling, met de recente uitspraak van de Raad van State is deze situatie gewijzigd.