Nobian start vergunningstraject zoutwinning Haaksbergen

26 januari 2021

Nobian is gestart met een Milieueffect Rapportage (MER) als onderdeel van het vergunningstraject voor zoutwinning in Haaksbergen. Het bedrijf wil eind dit jaar starten met de eerste werkzaamheden zodat in 2022 kan worden begonnen met de winning.

Een MER geeft onder andere een overzicht van mogelijke milieueffecten van een project en geplande maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of beperken. Als eerste stap in dit proces heeft het bedrijf in december 2020 een voorstel ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken (EZK) voor de reikwijdte van de milieurapportage. Hierin wordt beschreven welke onderwerpen en milieuthema’s straks in de MER aan bod komen. De Mededeling Voornemen zal door de vergunningverlener ter beoordeling worden voorgelegd aan adviseurs en de Commissie m.e.r.

Nobian heeft er vrijwillig voor gekozen om een volledige MER op te stellen voor het project in Haaksbergen om zo alle relevante milieuaspecten samen te brengen in één document en omwonenden en andere betrokkenen op een duidelijke manier van informatie te voorzien. Na publicatie van de MER zal Nobian bewonersavonden organiseren om met mensen in gesprek te gaan over het project. Dit in vervolg op een drietal online informatiebijeenkomsten die het bedrijf in oktober 2020 organiseerde voor bewoners.

De zoutwinning in Haaksbergen zal uiteindelijk de huidige winning rondom Hengelo en Enschede vervangen. Oude cavernes die niet meer in gebruik zijn in dat gebied worden de komende jaren afgesloten.

Bijlage:

Mededeling Voornemen voor zoutwinning in Haaksbergen [pdf]