Ontwerp nieuw zouthuisje

Nobian Salt B.V. werkt al geruime tijd aan het verplaatsen van haar zoutwinning naar Haaksbergen. Hiertoe wordt een project ontwikkeld met als belangrijkste kenmerken een transportleiding van Beckum naar industrieterrein Stepelerveld, een pompstation op industrieterrein Stepelerveld en een serie van 12 zoutwinningslocaties (wellpad’s) met verbindend leidingwerk. Het project zal gefaseerd worden aangelegd in de periode 2022-2028.

De procedure om de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen is begin juni 2021 opgestart. Hiervoor is een aantal documenten aangeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken, waaronder de Milieu Effect Rapportage (MER) en de toelichting op de omgevingsvergunning. In een latere fase zijn ook de bouwaanvragen ingediend voor de zouthuisjes. Hierbij is indertijd een voorlopig ontwerp aangehouden, waarbij is opgemerkt dat het definitieve ontwerp tot stand zal komen in overleg met de omgeving, in het bijzonder de direct omwonenden.

Op donderdag 9 December publiceerde het Ministerie van Economische Zaken het zogenaamde ontwerpbesluit voor de bouwaanvragen voor de zouthuisjes H-08 t/m H12. Deze waren echter nog gebaseerd op het eerdere voorlopige ontwerp.

In nauwe samenwerking met een groep omwonenden en de gemeente Haaksbergen is inmiddels een nieuw ontwerp tot stand gekomen voor de voor de locaties H01 t/m H07. Dit nieuwe ontwerp is ook de basis voor de aanvragen voor H-08 t/m H-12. Dit zouthuisje sluit aan bij de wensen van de omwonenden. Afgesproken is dat de verdere landschappelijke inpassing, zoals bijvoorbeeld beplanting, per individuele locatie zal plaatsvinden in overleg met de bewoners die direct rondom de betreffende locatie wonen.

Hiernaast ziet u een impressie van het gekozen huisje.

Wij willen de omwonenden bedanken voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp.

Vragen of opmerkingen? Contact.Hengelo@nobian.com

Ontwerp nieuw zouthuisje