Ontwikkelingen toegankelijk maken van cavernes onder Twence (update 4 maart 2022)

UPDATE (4 maart 2022)

Het project ‘toegankelijk maken van cavernes onder Twence’ is met succes afgerond. Beide boringen hebben de geplande einddiepte bereikt, waarna Nobian de gewenste metingen heeft kunnen uitvoeren. De verkregen informatie wordt nu door interne en externe experts geanalyseerd. De analyse zal enkele weken duren en de conclusies worden verwacht in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar. 

Op basis van de eerste bevindingen bij het aanboren van de cavernes is gebleken dat één caverne nog daadwerkelijk een holruimte bevat. Bij de andere caverne is geen holruimte aangetroffen, wat inhoudt dat deze mogelijk is gemigreerd. Het microseismisch meetnetwerk van Nobian, dat continue onze cavernes bewaakt, heeft de afgelopen jaren geen signalen afgegeven die wijzen op mogelijke verdere migratie. Desalniettemin gaat Nobian met behulp van de metingen deze caverne verder onderzoeken om met zekerheid conclusies te kunnen trekken over de status en stabiliteit. 

Nobian zal meer informatie verstrekken over de conclusies van het onderzoek naar beide cavernes wanneer deze bekend zijn. 

Toegankelijk maken cavernes onder Twence (Bericht)

Twee oude zoutcavernes van Nobian zijn gelegen onder afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo. Hoewel deze zoutcavernes in het verleden zijn afgesloten, heeft Nobian een plan ingediend bij toezichthouder SodM om deze cavernes weer toegankelijk te maken, omdat ze zijn geclassificeerd als potentieel instabiel. Door het toegankelijk maken, kan een sonarmeting worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de cavernes en ze uiteindelijk te kunnen stabiliseren. 

Het plan omvat de voorbereiding en uitvoering van twee nieuwe boringen: 

  • Nieuwe boring TWR-62A wordt uitgevoerd om toegang te verschaffen tot caverne 60.
  • Nieuwe boring TWR-87A wordt uitgevoerd om toegang te verschaffen tot caverne 86.

Op 8 februari 2022 is boring TWR-62A gereed gekomen en is tevens een sonarmeting uitgevoerd aan caverne 60. Hiermee is deze caverne weer toegankelijk voor monitoring. Aansluitend starten de werkzaamheden om boring TWR-87A te realiseren. Doelstelling is om ook caverne 86 in het eerste kwartaal van 2022 middels een sonar meting in beeld te brengen.

Monitoring 

Eventuele ondergrondse trillingen bij cavernes worden continue gemeten door ons microseismische meetnetwerk. Indien er microseismische trillingen worden gemeten, dan kan dit aanleiding zijn om een tussentijdse sonar meting uit te voeren. Voor meer info over deze metingen en hoe hierover wordt gerapporteerd, zie ook: Visie op zoutwinning (nobian.com). Met een dergelijke meting kan worden vastgesteld of er eventueel sprake zou zijn van vormverandering van de caverne of het cavernedak. 

Betrokkenheid SodM

Toezichthouder SodM heeft Nobian verzocht om een plan voor het toegankelijk maken van de cavernes onder Twence. SodM wordt over de uitvoering van de werkzaamheden en de metingen geïnformeerd. Tevens worden de resultaten van de sonarmetingen met SodM gedeeld. 

Voor meer informatie zie ook: https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/twente/cavernebeheer-en-bodemdaling

Neem contact op via deze pagina.

 

Ontwikkelingen toegankelijk maken van cavernes onder Twence (update 4 maart 2022)