Reactie Nobian Publicatie weigeringsbesluit omgevingsvergunning

Nobian werkt al meer dan 100 jaar aan veilige en verantwoorde zoutwinning in Twente. Om de zoutproductie in Hengelo te kunnen voortzetten, is de ontwikkeling van nieuwe zoutwinning in Haaksbergen een belangrijk project. Het te winnen zout is van groot economisch en sociaal belang en onmisbaar voor de productie van essentiële chemicaliën en materialen en onze afnemers in o.a. de Nederlandse en Duitse industrie. 

We hadden uiteraard gehoopt op een positief ontwerpbesluit over de door Nobian aangevraagde omgevingsvergunning voor dit belangrijke project. Een laatste openstaand punt waardoor de omgevingsvergunning nog niet kan worden verleend, is de landschappelijke inpassing omdat de gemeenteraad van Haaksbergen hiervoor nog geen Verklaring van Geen Bedenkingen heeft afgegeven.  

Nobian heeft in het project veel aandacht besteed aan een zo goed mogelijke inpassing van de zoutwinlocaties in het landschap. Er is ruime aandacht geweest voor zowel de veiligheid, als de vormgeving van de zouthuisjes. Zo is het ontwerp met inspraak van de direct omwonenden aangepast aan het landschappelijk karakter van de omgeving. Ook is gekeken hoe bijv. het zicht op de locaties zoveel mogelijk kon worden verbeterd, onder andere door het plaatsen van beplanting. Van licht- of geluidsoverlast of de gesuggereerde ‘industrieterreinen’ is geenszins sprake. De boorlocaties zijn tijdelijk, en zullen enige jaren na de productie worden opgeruimd en teruggegeven aan de omgeving. 

De zoutwinning in Twente veroorzaakt geen schade aan gebouwen of infrastructuur en kan veilig en verantwoord plaatsvinden. Desalniettemin heeft Nobian op eigen initiatief extra maatregelen toegezegd om extra zekerheid te geven, zoals nulmetingen, permanente monitoring, onafhankelijk schade- en gemeenschapsfondsen en vrijwillige toepassing van omgekeerde bewijslast. 

De afgelopen periode is Nobian verder in gesprek gegaan met de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Haaksbergen. Dat zullen we blijven doen. Op basis van deze gesprekken wordt bekeken hoe het ontwerp van de locaties en de landschappelijke inpassing nog verder kunnen worden aangepast. De genomen maatregelen en de aanpassingen in de vormgeving vormen samen een uitgebreid pakket met extra zekerheden. 

Nobian zal een zienswijze indienen in reactie op het gepubliceerde weigeringsbesluit voor de omgevingsvergunning. Daarin zal uitgebreider worden ingegaan op de door de gemeenteraad naar voren gebrachte bezwaren. We hopen dat er na de zienswijzeperiode snel duidelijkheid komt over deze vergunning. Nobian blijft zich er voor inzetten om de vergunningsaanvraag in goede samenwerking met de gemeente en de omgeving positief af te ronden. 

Alle Nobian collega’s in Twente werken met grote zorg en aandacht elke dag aan het mogelijk maken van veilige en verantwoorde zoutwinning. Veel van onze medewerkers wonen zelf in de regio, of in Haaksbergen. Onder deze collega’s bevinden zich tweede of derde generatie Nobian-medewerkers. Zo’n 1400 gezinnen in de regio zijn afhankelijk van de zoutproductie in Hengelo. Zoutwinning in Twente is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van onze productielocatie in Hengelo, maar ook van strategisch belang voor de Nederlands industrie en onmisbaar voor de productie van essentiële materialen. We zullen ons daarom blijven inzetten voor veilige en verantwoorde zoutwinning en de realisatie van het project in Haaksbergen. 

Reactie Nobian Publicatie weigeringsbesluit omgevingsvergunning