Verklaring Nobian: Uitspraak rechtbank historische olielekkage Twente en REACH-regelgeving afdekdiesel

Nobian is vandaag veroordeeld tot het betalen van een geldboete van EUR 75.000,-. in verband met de zaak over de olielekkage in Twente die tientallen jaren geleden heeft plaatsgevonden toen het bedrijf nog onderdeel was van AkzoNobel. De rechter achtte het bedrijf niet schuldig voor het ontstaan van de olielekkage zelf. De rechtbank is echter wel van oordeel dat het bedrijf in 2016 (nog steeds als onderdeel van AkzoNobel) niet tijdig genoeg melding heeft gemaakt van de geconstateerde afwijkingen. Daarnaast is geoordeeld dat in het verleden niet is voldaan aan de administratieve verplichting voor het gebruik en opslag van (afdek)diesel (REACH).

Zoals bekend, trof Nobian in 2016 afwijkingen aan in de bodemmonitoring bij enkele boorbutten in Twente die dateerden uit de jaren ’80. Vanaf het moment van de constatering heeft Nobian direct uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen en de oorzaken en gevolgen van de lekkage aan te pakken.

De rechter onderkende in haar oordeel dat Nobian na de eerste constatering van de afwijkingen in de bodemmonitoring voortvarend is gestart met het doen van verder onderzoek en dat zij een saneringsplan heeft opgesteld in overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Focus op veilige en duurzame zoutwinning

Nobian werkt al jaren – sinds haar afsplitsing van AkzoNobel in 2018 – aan het oplossen van deze zaak. Het is goed dat de afwikkeling van de lekkage bij enkele boorputten in Twente in 2016 in een eindstadium komt. De REACH-verplichting met betrekking tot de (afdek)diesel is in overleg met SodM reeds op orde gebracht.

Hoewel Nobian direct na de eerste constateringen in 2016 de geldende procedures heeft versterkt en verscherpt, inclusief proactieve informatievoorziening aan SodM, is de uitspraak van de rechter voor Nobian een extra motivatie hier in het vervolg nog beter zorg en aandacht aan te besteden.

Nobian staat als verantwoorde operator voor veilige en duurzame zoutwinning. Daarbij werken wij voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid en duurzaamheid van onze activiteiten en de kennis van de ondergrond. Dat is een proces dat nooit af is, waarbij nieuwe inzichten direct worden toegepast.

We gaan onverminderd door met onze aanpak om de bodem rondom de betreffende putten te saneren.