Bodemdaling Heiligerlee

De zoutwinning door Nobian bij Heiligerlee leidt over lange periodes tot een langzame en zeer gelijkmatige bodemdaling. Bij elke zoutwinning staat voorop dat dit veilig is, met oog voor de leefomgeving en het milieu. Om die reden laten we voorafgaand en tijdens de winning alle mogelijke gevolgen van zoutwinning, zoals bodemdaling, voor de langere termijn bestuderen en in kaart brengen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beoordeelt en controleert de hoeveelheid bodemdaling.

Voor meer informatie over hoe bodemdaling door zoutwinning ontstaat en hoe dit op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt, bezoek de pagina Bodemdaling.

Bodemdalingscijfers en -voorspellingen

Nobian maakt voor het meten en voorspellen van de bodemdaling gebruik van meettechnieken (waterpassing en satellietmetingen) die een hoge nauwkeurigheid hebben en breed geaccepteerd zijn. Ook zorgen we ervoor dat deze technieken zoveel mogelijk aansluiten op actuele wetenschappelijke informatie. 

De bodemdaling door zoutwinning bij Heiligerlee was de afgelopen jaren ongeveer 5 à 6 mm per jaar. Daarvoor ging het om een lagere daling per jaar sinds de start van de winning in 1956. Dit is op de diepste punt van de bodemdalingskom.

We verwachten dat de totale bodemdaling door zoutwinning bij Heiligerlee in 2025 neerkomt op maximaal 24 cm sinds het begin van de winning. Dit komt neer op een scheefstand na ruim 65 jaar van ongeveer 5 mm, gemeten over een afstand van 100 meter. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor mens en milieu in de omgeving en leidt niet tot mijnbouwschade. Dit is in 2023 bevestigd door SodM in haar advies op de actualisatie van het winningsplan voor Heiligerlee. Bij dit resultaat is ook rekening gehouden met bodemdaling door andere ondergrondse activiteiten, zoals gaswinning en -opslag in het gebied. 

Na elke waterpassing geven we een update van de bodemdalingscijfers bij Heiligerlee. Volgens de laatste waterpassing in 2020 (zie kaart hieronder) is de bodemdaling door zoutwinning in dit gebied ca. 20 cm op de diepste punt van de bodemdalingskom. De kom strekt zich uit over een gebied tussen de 4,1 en 4,6 kilometer. De volgende meting vindt plaats in 2025.  

Heiligerlee_bodemdaling_2020.jpg

Beperken bodemdaling

Voor het zoutwingebied bij Heiligerlee heeft Nobian gekeken hoe we de bodemdaling zoveel mogelijk kunnen beperken. Zowel in het veldontwerp als de wijze waarop we zout winnen is hiermee rekening gehouden.

Nobian laat momenteel voor dit gebied uitgebreid onderzoeken op welke manier de cavernes definitief afgesloten kunnen worden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de omgeving. Bijvoorbeeld door mogelijk een caverne voor een deel op te vullen, zodat ook na honderd jaar geen nadelige effecten zijn op de leefomgeving. Een groep van experts, verenigd in het Cavern Closure Consortium (CCC), voert het onderzoek uit. De resultaten delen we met SodM en daarna de omgeving.

Verder informeren omgeving

De gevolgen van zoutwinning, zoals bodemdaling, zijn belangrijk voor de omgeving. Wij begrijpen dat bewoners hier graag meer over willen weten. Bijvoorbeeld over hoe bodemdaling zich in het gebied ontwikkelt en hoe bodemdaling zo klein mogelijk gehouden wordt. Ook is het belangrijk om te bespreken of omwonenden er mogelijk iets van kunnen merken. 

Binnen het gebiedsproces voor Heiligerlee/Zuiderveen zal Nobian extra aandacht besteden aan de verwachte gevolgen van de zoutwinning, waaronder bodemdaling. Nobian zal bewoners extra informeren met feitelijke informatie tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en via nieuwsbrieven. Ook horen we graag van bewoners zelf als er specifieke wensen zijn over hoe zij over bodemdaling geïnformeerd willen worden. Dit kunnen we dan in het gebiedsproces meenemen.

Bodemdaling Heiligerlee