Bodemdaling Zuidwending

De zoutwinning door Nobian bij Zuidwending leidt over lange periodes tot een langzame en zeer gelijkmatige bodemdaling. Bij elke zoutwinning staat voorop dat dit veilig is, met oog voor de leefomgeving en het milieu. Om die reden laten we voorafgaand en tijdens de winning alle mogelijke gevolgen van zoutwinning, zoals bodemdaling, voor de langere termijn bestuderen en in kaart brengen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beoordeelt en controleert de hoeveelheid bodemdaling.

Voor meer informatie over hoe bodemdaling door zoutwinning ontstaat en hoe dit op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt, bezoek de pagina Bodemdaling.

Bodemdalingscijfers en -voorspellingen

Nobian maakt voor het meten en voorspellen van de bodemdaling gebruik van meettechnieken (waterpassing en satellietmetingen – INSAR) die een hoge nauwkeurigheid hebben en breed geaccepteerd zijn. Ook zorgen we ervoor dat deze technieken zoveel mogelijk aansluiten op actuele wetenschappelijke informatie.

De bodemdaling door zoutwinning bij Zuidwending was de afgelopen tientallen jaren ongeveer 2 à 3 mm per jaar sinds de start van de winning in 1967. Dit is op de diepste punt van de bodemdalingskom.

We verwachten dat de totale bodemdaling door zoutwinning bij Zuidwending in 2025 neerkomt op maximaal 9,7 cm sinds het begin van de winning. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor mens en milieu in de omgeving en leidt niet tot mijnbouwschade. Dit is in 2023 bevestigd door SodM in haar advies op de actualisatie van het winningsplan voor Zuidwending. Bij dit resultaat is ook rekening gehouden met bodemdaling door andere ondergrondse activiteiten, zoals gaswinning en -opslag in het gebied. 

Na elke waterpassing geven we een update van de bodemdalingscijfers bij Zuidwending. Volgens de laatste waterpassing in 2020 is de bodemdaling door zoutwinning in dit gebied ca. 9 cm op de diepste punt van de bodemdalingskom. De kom strekt zich uit over een gebied tussen 4,4 en 4,8 kilometer. De volgende meting vindt plaats in 2025.  

Zuidwending_bodemdaling_2020.jpg

Beperken bodemdaling

Voor het zoutwingebied bij Zuidwending heeft Nobian gekeken hoe we de bodemdaling zoveel mogelijk kunnen beperken. Zowel in het veldontwerp als de wijze waarop we zout winnen is hiermee rekening gehouden.

Nobian laat momenteel voor dit gebied uitgebreid onderzoeken op welke manier de cavernes definitief afgesloten kunnen worden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de omgeving. Bijvoorbeeld door mogelijk een caverne voor een deel op te vullen, zodat ook na honderd jaar geen nadelige effecten zijn op de leefomgeving. Een groep van experts, verenigd in het Cavern Closure Consortium (CCC), voert het onderzoek uit. De resultaten delen we met SodM en daarna de omgeving.

SodM heeft Nobian gevraagd alle effecten van de activiteiten in het gebied (zoutwinning, waterstof- en gasopslag) in samenhang en voor een zeer lange periode (>200 jaar) in kaart te brengen. Nobian werkt op dit moment aan het gevraagde overzicht. Daarbij zal ook gekeken worden naar de gevolgen van de verschillende zoutwinningsactiviteiten op de totale bodemdaling in het gehele gebied.

Verder informeren omgeving

De gevolgen van zoutwinning, zoals bodemdaling, zijn belangrijk voor de omgeving. Wij begrijpen dat bewoners hier graag meer over willen weten. Bijvoorbeeld over hoe bodemdaling zich in het gebied ontwikkelt en hoe bodemdaling zo klein mogelijk gehouden wordt. Ook is het belangrijk om te bespreken of omwonenden er mogelijk iets van kunnen merken. 

Binnen het gebiedsproces voor Zuidwending zal Nobian extra aandacht besteden aan de verwachte gevolgen van de zoutwinning, waaronder bodemdaling. Nobian zal bewoners extra informeren met feitelijke informatie tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en via nieuwsbrieven. Ook horen we graag van bewoners zelf als er specifieke wensen zijn over hoe zij over bodemdaling geïnformeerd willen worden. Dit kunnen we dan in het gebiedsproces meenemen.

Bodemdaling Zuidwending