Nobian zet volgende stap voor realiseren zoutwinning in Haaksbergen

Nobian heeft een volgende stap gezet voor het realiseren van zoutwinning in Haaksbergen. Op 18 juni zijn door Nobian de Aanvraag Omgevingswet en MER-documenten voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In de MER wordt een overzicht gegeven van mogelijke milieueffecten van het project en de geplande maatregelen om eventuele nadelige effecten te voorkomen, of te beperken. De MER is opgesteld aan de hand van het ontvangen advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Notitie Reikwijdte zoals door ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgesteld. Hierin is beschreven welke onderwerpen en milieuthema’s in de MER aan bod moeten komen.

Nobian heeft een volledige MER opgesteld voor het project in Haaksbergen om zo alle relevante milieuaspecten samen te brengen in één document en om omwonenden en andere betrokkenen op een tijdige en duidelijke manier te informeren.

Na publicatie van de MER zal Nobian bewonersavonden organiseren om met omwonenden in gesprek te gaan over het project. Deze bijeenkomsten volgen op eerdere online informatiebijeenkomsten, die het bedrijf in oktober 2020 organiseerde voor omwonenden. De bewonersavonden zullen eind augustus worden gepland. Nobian zal op korte termijn meer informatie geven over de exacte data.

De zoutwinning in Haaksbergen zal uiteindelijk de huidige winning rondom Hengelo en Enschede vervangen. Oude cavernes die niet meer in gebruik zijn in dat gebied worden de komende jaren afgesloten.

MER publiekssamenvatting 20210615

Ruimtelijke onderbouwing Zoutwinning Haaksbergen

Zoutwinning Haaksbergen toelichting versie 20210617