Reactie Nobian op hoorzitting van 22 maart 2024

Nobian verwelkomt het besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een hoorzitting te organiseren op 22 maart 2024. De hoorzitting gaat over de in december 2023 verleende goedkeuring door EZK voor de actualisatie van het winningsplan voor de zoutwinning in het gebied Heiligerlee. Dit winningsplan is in 2009 goedgekeurd en loopt tot en met 2025. Nobian vroeg goedkeuring voor de aanpassingen van de verwachte bodemdaling. Zie ook: Actualisatie winningsplan Heiligerlee

Transparante discussie over zoutwinning

Nobian dankt de groep MijnenDijnbelang voor hun betrokkenheid en inzet bij deze hoorzitting. Veiligheid en de mogelijke gevolgen van zoutwinning, zoals bodemdaling, zijn belangrijke onderwerpen. Zout is een onmisbare en strategische grondstof voor de industrie en voor de productie van veel essentiële materialen die we dagelijks gebruiken of die nodig zijn in de energietransitie. Daarom ondersteunen we dat er in alle openheid en transparantie over de zoutwinning gesproken wordt. De hoorzitting op 22 maart draagt hieraan bij.

Belang van feitelijke informatievoorziening

Nobian heeft daarbij begrip voor mogelijke zorgen die leven onder bewoners. Veel van deze zorgen komen voort uit een gevoel van onbehagen over de zoutwinning. Helaas merken we ook dat er verschillende misverstanden leven en dat er informatie wordt gedeeld die niet overeenkomt met de feiten. 

Misverstanden over de gevolgen van zoutwinning leiden tot onjuiste berichtgeving en daardoor tot onterechte zorgen over de veiligheid. Een groot aantal van de zorgen zijn weg te nemen met feitelijke informatie. Zoutwinning leidt niet tot schade aan huizen of gebouwen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft onlangs nog bevestigd dat de huidige zoutwinning bij Heiligerlee veilig en verantwoord is en verloopt volgens het geldende winningsplan.

Betrekken van de omgeving in het gebiedsproces

Nobian zet zich er voor in om bewoners en de omgeving te voorzien van relevante informatie. Via het gebiedsproces worden bewoners zo veel mogelijk betrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatievoorziening over de bestaande zoutwinning in Heiligerlee en het houden van informatieavonden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met alle betrokken partijen. Ook voeren we keukentafelgesprekken met bewoners en met de betrokken autoriteiten, zoals gemeente Oldambt, provincie Groningen en het waterschap. 

Bodemdaling en de mogelijk impact daarvan is een belangrijk onderwerp. Nobian is er daarom voorstander van dat in het voorjaar een themabijeenkomst over bodemdaling en veiligheid wordt georganiseerd in de omgeving van Heiligerlee. Een sterke wens uit de omgeving is dat bij deze bijeenkomst onafhankelijke experts betrokken worden. Nobian steunt deze wens. Zodra er meer duidelijkheid is over de beste opzet voor deze bijeenkomst, zullen we de omgeving hierover informeren. Zie ook onze website voor meer informatie over bodemdaling door zoutwinning.

De inzet om de omgeving actief te informeren en te betrekken komt ook tot uiting in het participatietraject voor de voorgenomen zoutwinning in Zuiderveen, die op termijn de huidige zoutwinning bij Heiligerlee zal vervangen. Bezoek de website www.gebiedsproceszuiderveen.nl voor meer informatie over de voorgenomen plannen en het participatietraject. 

Meer dan 100 jaar veilige en verantwoorde zoutwinning

Nobian staat al meer dan 100 jaar voor veilige en verantwoorde zoutwinning. We zullen ons er voor blijven inspannen dat onze zoutwinning te allen tijde veilig en duurzaam is.